Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа

Вступ

Загадки – це короткі твори, в основі, яких лежить дотепне метафоричне запитання, що передбачає відповідь на нього. Щоб знайти відповідь – відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності за певними ознаками, рисами, чертами.

Специфіка загадок полягає в тому, що в их у завуальованій алегоричній формі зашифровано якийсь предмет Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа чи явище і треба відшукати його первісне значення. Тому деякі учені, аналізуючи художню форму загадок, твердять, що «кожна загадка композиційно – одночленний паралелізм, другим членом якого є відгадка».

Загадка – жанр народної творчості, який залишається одним з чи не менш вивчених.Звернення до вивчення англійських народних загадок дозволяє Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа розглянути взаємодію мовної системи та етносу в динаміці, із нової позиції осмислити мовленнєвий парадокс народної культури та його вплив на сучасну творчість, на розвиток творчого мислення в молоді, що й визначає актуальність теми дослідження.

Об’єкт ом дослідження виступає англійська народна загадка як жанр народної творчості.

Предмет дослідження – семантичні особливості англійської народної Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа загадки.

Мета дослідження – виявити специфіку різноманітних нюансів мовної картини світу, відображення їх у загадках та на їх основі визначити тенденції розвитку жанру.

Завдання дослідження :

-дослідити специфіку відображення світу в англійській народній загадці;

-з`ясувати місце загадки в англійській народній творчості;

-визначити категорії класифікації англійської народної загадки Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа;

-дослідити специфіку жанру англійської народної загадки.

Методи:

-опрацювання наукових джерел, присвячених дилеммам вивчення англійських народних загадок;

-наукове спостереження історії розвитку англійських народних загадок;

-розвідувальний методичний експеримент.

Англійські народні загадки, які є об’єктом вивчення в даній боті, неодноразово привертали увагу до для себя фольклористів та літературознавців. Разом із тим Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа розробка лінгвістичних заморочек, пов’язаних з вивченням загадки, знаходиться на стадії становлення.

Практичне значення роботи полягає в тому, що загадки аналізуються з точки зору відображення в их мовної картини світу та виділити різноманітні типи загадки на основі їх семантичної інтерпретації.

У даній боті создатель порушує питання теорії, зупиняється на Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа історії розвитку жанру загадки, яка не втрачає свого значення завдяки багатому фактичному матеріалу, важливості постановки питання про природу і специфіку жанру, а також заморочек, пов’язаних з історією виникнення і розвитку англійської народної загадки.

Бота проходила апробацію на II студентській науково – практичній конференції «Актуальні проблеми лінгвістики», яка відбулася 18 грудня Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа 2009 року в Київському міжнародному університеті.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, перечень використаних джерел.

Загальний обсяг 37 сторінок.


Розділ 1

Загадка як пареміологічна одиниця

1.1. Загадка як культурно-мовне явище

Загадка в свідомості багатьох поколінь пов’язана з поняттями «мудрість», «знання», «мовлення» та «випробування».

Загадки стали важливою ланкою в розвитку мистецтва Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа слова, діючим засобом виховання підростаючого покоління, формування спостережливості, кмітливості, системних поглядів на світ. Загадки є незамінними в розвитку мислення.

3агадка – умовний діалог, у якому один iз учасників повинен відгадати й назвати слово або речення, загадане іншим учасником, але назване ним не прямо, а у вигляді натяку або іносказання [5, с Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа. 81].

Реалізація принципу історичності в процесі вивчення народних загадок допускає формування загального подання про еволюцію жанру, особливості їхнього побутування на різних етапах розвитку суспільства.

Сформувати уявлення про тематичне всеохоплення загадок можна в процесі особливого системного загадування, що використовувалося етнопедагікою зі стародавніх часів, — загадування тематичними колами, які розширюються та дозволяють швидше орієнтуватися Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа в матеріалі, що загадується, і знаходити відгадку в межах тематичного кола [1, с. 62].

Продуктивному розгадуванню загадок сприяє розуміння їх лінгвістичної й семантичної структури. Дослідники відзначають, що «будь-яка загадка являє собою свого роду логічне завдання, тому що містить — в явній або прихованій формі — питання, на яке потрібно знайти відповідь» [2, с Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа. 98].

В основі кожного з типів лежить певний логічний прийом (спосіб загадування), розуміння якого веде до відгадування загадки. Можна виділити такі логічні типи загадок:

- загадки, в базу яких покладено неповний прямий опис загаданого предмета;

- опис загаданого предмета дається через його порівняння (пряме або негативне) з іншими предметами;

- метафоричні (засновані на Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа заміні загаданого предмета іншим);

- загадки, у яких загаданий і «загадковий» предмети мають загальну властивість, причому в загаданому предметі воно виражено більш інтенсивно;

- графічні (загадується не слово, а буковка);

- омонімічні (засновані на грі значень омонімів);

- каламбурні, або звукові (побудовані на зміні словесних рамок);

- загадки-жарти (розраховані на Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа інерцію сприйняття співрозмовника);

- кумулятивні (побудовані за принципом кумулятивних казок);

- загадки-завдання (арифметичні, рахункові);

Важливо осмислити національну специфіку загадок людів світу, що формують такі елементи:

- особливості побутування;

- улюблені предмети загадування;

- характерні поетичні образи (предмети порівняння або заміщення);

- особливості мовної й логічної структури.

Особливу роль у створенні національного колориту загадки відіграє її лексичний Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа склад: антропоніми; неперекладні назви, що вказують на соціальну приналежність людини; назви типових предметів побуту, одягу, житла, їжі й т.п.; топоніми; назви типових природних явищ і представників флори й фауни; вказівки на традиції, звичаї, вірування, менталітет, історія народу і т.д. Ці елементи становлять національно-культурний композит загадки, що Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа може бути представлений як у запитанні так і у відповіді [3, с. 39].

1 . 2. Англійська фольклорна модель світу та її відображення

в мовній картині світу загадок

Походження загадок дуже давнє, їхні витоки сягають у міфологічну добу, если в основі вірувань лежали анімістичні уявлення й тотемічні погляди. Тоді утворилася певна система заборон — табу, серед Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа яких були й словесні табу, пов'язані з вірою в колдунічне значення висловлювань. Так, наприклад, за певних разумов не можна було називати імена божеств чи духовних істот ( щоб вони не з’явились, почувши своє ім’я) і на їх означення вживались описові формули.

Первісне іносказання не Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа много утилітарне значення — вплинути на довкілля, світ, щоб запобігти стихійним явищам природи, задобрити духів чи обдурити їх.

Табу трансформувались у ряд пізніших жанрів. На основі первісної колдунії, замовлянь, виникли повір'я, а колдунічні формули стали основою загадок, в основі яких також була первісна народна поетична знакіка. Саме тому цей Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа жанр дуже стійкий за формою. Він майже не змінюється, оскільки важко трансформувати закладений у ньому пласт давньоміфологічної свідомості (що тепер перемістився в підсвідомість і проявляється в архетипності національного мислення).

Більшість науковців (В.П. Анікін, І.П. Березовський, Ю.Г. Круглов) не без підстав пов'язують походження загадок із «умовним мовленнями» таємним Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа мовленням, если людина міркувала певними поняттями та уявленнями або не мала можливості прямо називати речі.

Уся ця «загадковість» мовлення прогуляться ще з давнини: у воєнних та дипломатичних відносинах; при сватанні, если молоді намагалися приховати та зберегти від ворожих сил намір усього, що відбувається; при полюванні, щоб не Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа налякати майбутню здобич; у побуті для того, щоб затаїти інформацію. Таке мовлення використовували всі, хто хотів дещо замовчати, перехитрити когось чи щось, а для цього, відповідно, необхіденьке таємне мовлення [12, с. 382].

Як зазначає І.П. Березовський, в усній художній творчості кожного народу живе й постійно розвивається, интенсивно функціонує загадка як засіб розвитку Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа уважності, тямучості, випробування розумових здібностей людини [6]. На сучасному етапі процес відгадування перетворився в розвагу, гру, відпочинок. Наприклад:

Clean, but not water,
White, but not snow,
Sweet, but not ice-cream,
What is it? ( Sugar)

Усна народна творчість своїм корінням сягає первісних часів періоду творення мови, панування міфологічного Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа світогляду, як-от:

The Moon is my father, the Sea is my mother; I have a million brothers, I die when I reach land. (A wave on the ocean.)

У загадках відобразився життєвий досвід людини, її трудова діяльність, що є наскрізною темою цих малих фольклорних жанрів.

Н. Шумада підкреслює, що хоч Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа загадки й відбивають особливості суспільно-побутового життя тільки свого народу, вони мають багато спільного – аж до буквальних збігів – із загадками інших людів. Дослідниця припускає, що якоюсь мірою здесь має місце запозичення, але основна причина подібності загадок у різних людів полягає в іншому [21,с.6]. Російська дослідниця М. Рибникова слушно говорить Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, що достатньо народам мати однаковий рівень свідомості та подібні культурні умови, щоб на різних широтах, зовсім самостійно виникли идентичені між собою загадки [5]. Подібні явища природи, предмети, знаряддя праці тощо будять идентичені асоціації.

Н. Шумада наводить приклади майже однакового звучання загадок на одну й ту ж саму тему (про Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа очі) у фольклорі різних людів:

Two brothers live across the street and never see each other [21, c.8] .

Будучи універсальною системою, загадки в той же час несуть у собі величавый національний заряд, без осмислення якого неможливе сприйняття здобутків інших культур.


РОЗДІЛ ІІ

Семантична класифікація англійських народних загадок

2.1. Специфіка відображення світу і Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа структурно-семантична

типологія загадок

Важливою проблемою, яка, крім свого суто удобного значення, становить також науковий інтерес, оскільки перебуває в найтіснішому зв'язку з питанням походження та розвитку народних загадок, є неувязка класифікації художніх зразків.

Найзручнішим і логічно виправданим є такий порядок розташування художнього матеріалу, який дозволяє простежити історичний Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа розвиток жанру.

Класифікація загадок за абеткою відгадок є штучною, нічим не виправданою й науково неспроможною представити історію жанру в його становленні та розвитку.

Класифікації загадок у переважній більшості побудовані на основі тематичного принципу. І. Березовський виділяв такі тематичні групи: Природа (Небо. Земля. Явища природи. Рослинний світ. Тваринний світ); Людина (Фізична Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа природа людини: будова тіла, життя і погибель.) Матеріальне життя людини : їжа, одяг, взуття, речі домашнього вжитку); Трудова діяльність людини (Освіта. Музика. Звичаї та обряди.) Абстрактні, загальні, умовні та зібрані п оняття (Головоломки, шаради та різноманітні запитання) [6].

У загадках традиційної темы, наприклад на тему явища природи , відбивається процес дальшого осмислення Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа раніше не відомих або малодоступних широким колам народу загальних осознать, нередко наукового нраву. Це стосується, насамперед, загадок про земну кулю, про горизонт, міраж тощо, а також про деякі абстрактні поняття.

At night they come without being fetched,
And by day they are lost without being stolen.

(Stars)

What Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа has roots as nobody sees, Is taller than trees, Up, up it goes And yet never grows? ( A mountain.) Voiceless it cries, Wingless flutters, Toothless bites, Mouthless mutters. (The wind). An eye in a blue face Saw an eye in a green face, "That eye is like to this Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа eye" Said the first eye, "But in low place, Not in high place." ( Sun on a field of daisies.)

Тематична група «Людина» об’єднує загадки про будову тіла, життя і погибель. Сюди слід віднести загадки про родинні зв’язки людей (брат, сестра, небога, батько, син, внук, мати, дочка Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа):

When is your uncle's sister not your aunt?

(When she is my mother.)

A father and his son were in a car accident. The father died.

The son was taken to the hospital.

The doctor came in and said:

I can’t do surgery on him, because he’s Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа my son. Who was the doctor?

(The doctor was his mother.)

How many legs does an ant have?
(Two, the same as an uncle.)
(HINT: ant = aunt)

What relatives are dependent on “you”?

( Aunt, uncle, cousin. They all need “U” )

What part of the body has the most rhythm?

(E Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа ardrums)

Предмети побуту:

What lives on its own substance and dies when it devours itself?

(A Candle)

What has no head, no arms, no legs and still has a tongue?

( Shoes)

What gets wetter as it dries?
(A towel)

What is white when it is dirty and black when Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа it is clean?

(A blackboard)

I am not inside a house. But no house is complete without me. What am I?

(A window)

What are two things people never eat before breakfast?
(Lunch and supper).

What goes over the fields all day, and sits in the cupboard all night?

(Our Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа clothes.)
What walks around all day and lies under the bed at night

with its tongue hanging out?

(Our shoes.)

Two brothers we are,
Great burdens we bear,
On which we are bitterly pressed;
The truth is to say,
We are full all the day,
And empty when we Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа go to rest.
(Shoes) Рослинний та тваринний світ обширно представлений в англійській народній загадці:

What do cats have that no other animals have? (a kitten)

What is as big as a horse but doesn’t weigh anything?
(The horse’s shadow.)

Which room has no doors, no windows.
( A Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа mushroom.)

Цілком самостійну групу становлять загадки, у яких знайшли своє відображення абстрактні, загальні, умовні та збірні поняття .

This thing all things devours: Birds, trees, beasts, flowers; Gnaws iron, bites steel; Grinds hard stones to meal; Slays king, ruins town, And beats high mountain down. (Time)

Окреме місце Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа серед загадок посідають твори про пізні відрізки часу (рік, місяць, тиждень, доба, година):

"I never was, am always to be,
No one ever saw me, nor ever will
And yet I am the confidence of all
To live and breathe on this terrestrial ball."

(Tomorrow)

What are the two strongest days of Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа the week?
( They are Saturday and Sunday. All the others are weak (week) days.)

What is always coming, but never arrives?

(Tomorrow)

Існує значний за обсягом цикл творів, що об’єднує в собі характерні за формою і призначенням загадки-головоломки, шаради та найрізноманітнішого нраву запитання:

Where can Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа you never tell the truth?

(When you are lying anywhere.)

When will a net hold water?

(When the water is frozen.)

Why was Karl Marx buried at Highgate Cemetery in London?

(Because he was dead)

What dog has no tail? ( a hot - dog )

Why do birds fly south? (Because Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа it’s too far to walk)

Серед их є зразки елементарної математики, задачі на кмітливість загадки, спеціально призначені для виховання уважності:

A farmer combined 2 compost heaps with 3 others.

How many compost heaps does he have?

(One)

How many 9's between 1 and 100?

(20)

Why is the number six afraid?
(Because seven Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа eight nine (seven ate nine)

How many lions can enter an empty cage?

(only one, after the first one it’s not empty)

Особлива роль у цьому циклі творів належить цікавим і своєрідним за формою та змістом загадкам, побудованих на основі англійського алфавіту:

What word of only three syllables contains 26 letters?

Answer Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа: Alphabet = (26 letters)

What letter of the alphabet is an insect?

Answer: B. (bee)

What letter is a part of the head?

Answer: I. (eye)

What letter is a drink?

Answer: T. (tea)

What letter is a body of water?

Answer: C. (sea)

What letter is a Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа pronoun like “you”?

Answer: The letter ” I “

What letter is a vegetable?

Answer: P. (pea)

What letter is an exclamation?

Answer: O. (oh!)

What letter is a European bird?

Answer: J. (Jay)

9. What letter is looking for causes ?

Answer: Y. (why)

What four letters frighten a thief?

O.I.C.U Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа. (Oh I see you!)

What is the end of everything?

The letter “g”.

What begins with T, ends with T and has T in it?
(A teapot.)

It happens once in a minute, twice in a week, and once in a year? What is it?

( A letter e Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа)

Окрему групу становлять загадки географічної темы:

This thing has got cities but no houses, forests, but no trees, rivers without water. What’s this? (a map)

По типу логічного завдання, нраву розумової операції, необхідної для вирішення, загадки можна умовно поділити на три групи.

До загадок першого рівня складності відносять:загадки Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, засновані на перерахуванні ознак предмета, явища (розмір, форма, колір, смак, звучання, рух, матеріал, призначення);загадки з перерахуванням ознак, у яких заримоване слово-відгадка.Відгадування таких загадок базується на елементарному аналізі (виділенні ознак) і синтезі (об'єднання їх в одне ціле). Достатня кількість ознак дозволяє робити необхідні розумові операції й Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа успішно вирішувати логічне завдання.

Загадки другого рівня складності включають: загадки, у яких черта предмета дається кратко, у яких по 1-2 ознакам потрібно відновити цілісний образ предмета;загадки, засновані на запереченні або зіставленні предметів, на порівнянні предметів або явищ.Щоб вирішити подібне логічне завдання, потрібно вміти виділити предмет, зв Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа'язати по асоціації з іншими ознаками, не названими в загадці. Це можливо при наявності досить повних подань про предмет, явище.

Загадками третього рівня складності єметафоричні загадки.Відгадуючи ці загадки, реципієнт проникає у схований зміст метафори, виділяє подібність, загальні риси в предметах і явищах на перший погляд дальних один від 1-го Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа.

2.2. Специфіка жанру англійських народних загадок

Загадка за своєю жанровою специфікою характеризується абстрактно-узагальненою сентенційністю й певною нівеляцією до національної атрибутики. Ще І. Франко зауважував, що в загадках «мало... єсть елементів чисто національних, а багато виображень і осознать або спільних многим народам на певній стадії розвою, або винесених із спільного джерела і Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа перетворюваних тільки в відмінні форми серед відмінних окружаючих обставин» [10].

Проте, як і кожен жанровий різновид художньої творчості, що розвивається на определенному етноісторичному національному грунті, серед відмінних «окружаючих обставин», загадка не обминає й географічної назви, реалій живої природи (рослинного і тваринного світу), людського життя, предметів господарського і Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа культурного вжитку определенного народу [6, с. 28].

У мовознавчій літературі існує цілий ряд термінологічних визначень, що стосуються національно забарвленої лексики. Така лексика, представлена численними семантичними групами, функціонує в англійській народній загадці, привносячи в загальномовну картину художньої структури особливий спектр, специфіку національно маркованих елементів.

Насамперед це стосується власних історико-географічних назв, наявність яких у Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа паремійному тексті дозволяє говорити про певну «прив'язаність» загадки до певної території.

Яскраве національне забарвлення має різна за походженням лексика на позначення осіб, що представляють відповідну соціальну, суспільно-історичну сферу.

Особливе місце посідає специфічно-побутова лексика на позначення їжі.

Надзвичайно багата рослинна етнографія загадки.

Як зазначають дослідники, поетизація дерев, квітів Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, інших рослин у фольклорі є своєрідною домінантою.

Загадка — це афористичний твір, що складається зi стислого поетичного, нередко ритмізованого вислову, у якому певний предмет чи явище зображується через його метафоричний еквівалент. Загадку як вдало побудовану метафору визначав ще давньогрецький філософ Арістотель. І.П.Березовський, якому належить найбільше наукове видання творів Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа цього жанру, вважає їх стислими поетичними запитаннями, мудрими сентенціями, які в прихованій формі зображають окремі предмети чи явища через інші на основі їх певної спорідненості, подібності, часом ледве вловимої і навіть далековатої [6].

Створити загадку — значить дуже стисло описати за допомогою певних яскравих метафоричних образів кілька найхарактерніших для Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа предмета чи явища ознак (матеріал, форму, звук, колір, кількість, дію, призначення, застосування, оточення), наприклад:

What goes up and never comes down?

(Age)

Відгадати її можна лише шляхом логічної заміни зображених метафоричних образів реальними.

Загадки-метафори складають базу жанру. Вони дуже давні за походженням, хоч ті, які дійшли до нас Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа у друкованих виданнях і рукописах, порівняно пізніші. Ці твори розкривають різні сторони трудової, господарської, культурної діяльності народу. Вони свідчать про його високий поетичний потенціал. За допомогою таких загадок виховується дотепність, кмітливість, розвивається образно-асоціативне мислення.

“I am a wonderful help to women
The hope of something good to come
I Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа harm only my slayer
I grow very tall, erect in a bed
I am shaggy down below
The lovely girl grabs my body, rubs my red skin
Holds me hard, claims my head.
That girl will feel our meeting!
I bring tears to her eyes!
What am I ?”

(An onion)

Метафоричні образи загадки Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа відображають світобачення, середовище, побут певної епохи :

Three eyes have I, all in a row; when the red one opens, all freeze.

( A traffic light .)

Неметафоричними найчастіше бувають загадки, у яких не називається жоден предмет, а лише описується його якість або функція:

Why can’t the world ever come to an end?

(because Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа it’s round)

Alive without breath, As cold as death; Never thirsty, ever drinking, All in mail, never clinking.

( A fish. )

Неметафоричні загадки, на думку дослідників, – явище пізнє. Вони застосовуються в дитячій аудиторії для пізнання навколишнього середовища, тренування пам’яті, спостережливості. Більшість iз их висловлені запитаннями, окремі Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа мають форму головоломок.

What table has no leg?

(A timetable or vegetable)

Who succeeded the first Prime Minister of Australia ?

( The second )

Дослідниця М. О. Рибникова цілком справедливо зауважила, що загадки позначають видові, а не родові поняття, тобто, в их описуються морква, буряк, цибуля, а не овочі; вівця, баран, скотина, кінь Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, кіт, а не домашні тварини [5].

Take off my skin - I will not cry, but you will! What am I?
(An onion)

Лексика загадок, їх образний світ відображає моральні, філософські, соціально-історичні погляди їхніх творців. Через загадку можна побачити побут, конкретні предмети вжитку, визначити форми трудової діяльності, господарські інтереси, етнографічні Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа деталі певного часу. Загадка дуже тісно прив’язана до своєї доби з її історико-етнографічними особливостями. Проходять роки, зникають iз ужитку певні предмети, з’являються нові:

Swings by his thigh / a thing most magical ! Below the belt / beneath the folds Of his clothes it hangs / a hole in Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа its front end, stiff-set and stout / it swivels about. Levelling the head / of this hanging tool, its wielder hoists his hem / above his knee; it is his will to fill / a well-known hole that it fits fully / when at full length He's oft filled Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа it before. / Now he fills it again.

( A key )

На думку дослідників, кожна загадка може мати лише одну відповідь, а певне явище, і та сама річ, трудова діяльність людини зображуються в багатьох творах цього жанру. Проте не слід забувати, що загадки – це насамперед усні твори, які побутували й побутують Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа серед широких мас населення і в просторі, і в часі. Саме тому певні формули, особливо ритмізовані, у різних умовах, різному середовищі чи в різні часи застосовуються для зображення інших явищ чи предметів.

Для англійської народної загадки характерним є вживання алітерації:

The beginning of eternity
The end of time and space
The Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа beginning of every end,
And the end of every place.

(The sound ‘ e ’)

Для композиції ряду творів притаманна анафора:

Give me food and I will live
Give me water and I will die
What am I?

(Fire)

Композиція народної загадки може бути зумовлена й ускладненим паралелізмом, если паралельно описуються поняття цілком Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа різні, віддалені.

Приклади сatchrepetition також представлені в англійських народних заадках:

If you have it, you want to share it.

If you share it, you do not have it.

What is it?

(A secret)

Найголовнішими ознаками художньої специфіки жанру загадок є конкретність теми, лаконізм, конденсованість думки, надзвичайна стійкість традиції та велика усталеність образності Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа.

В основі загадки нередко лежить метономія, яка дає поетичний настрій усій темі і своєю можливістю її двозначного розв’язання надає твору певної гри, що збуджує, стимулює художню уяву того, хто повинен її розв'язати:

My step is slow / the snow's my breath I give the ground / a Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа grinding death My marching / makes an end of me Slain by sun / or drowned in sea. (A glacier)

Чимало загадок побудовано на тавтології:

It cannot be seen, cannot be felt Cannot be heard, cannot be smelt. It lies behind stars and under hills, And empty holes it fills. It comes Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа first and follows after, Ends life, kills laughter.

( Darkness )

Характерним для загадок є нарочите ускладнення предмета шляхом широкого використання омонімів, які вже самі по собі загострюють увагу, примушують замислюватись, всебічно аналізуючи предмет, шукаючи вірну відгадку.

О. Веселовський, аналізуючи художню форму загадок, говорить, що кожна загадка композиційно є одночленним паралелізмом Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, другим членом якого є відгадка. Іноді загадка, за термінологією Веселовського, будується при допомозі так званого виключення, наближаючись тим самим до заперечного паралелізму [5].

Оригінальними, такими що рідко трапляються в творах інших жанрів, є звукописні слова загадок. Вони становлять цікаву, яскраву знакіку дії загадуваних предметів, гласів комах, птахів, тварин. Разом Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа iз тим звукові слова-символи створюють своєрідний спектр, гумористичну настроєвість, надають творам розважального нраву, підказують відповідь.

Своєю афористичністю ряд загадкових формул близькі до прислів'їв і приказок.

Англійськінародні казки характеризуються пластичною образністю, багатством алітерації та асонансів:

Thirty white horses on a red hill, First they champ, Then they Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа stamp, Then they stand still. (Teeth in your mouth.)

Характерні особливості художньої форми загадок полягають насамперед у поєднанні в их глибокої предметності виду, конкретності теми з вимогами абстрактного, узагальнюючого порівняння, а також у збереженні двоплановості, певної паралельності побудови, художнього виду при очень стислій його передачі.

Обширно використовується в Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа англійських народних загадках метафора. Переважна більшість метафор здесь у відповідності з вимогами предметності, побудована на зіставленні іменників, що дає змогу при очень лаконічній формі вислову безпосередньо розкрити тему і сущность головного виду твору.

Для композиційної побудови загадок, крім паралельного зіставлення, порівняння двох фактів у єдиному смисловому плані, характерним є також засіб Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа послідовного виключення окремого з загального.

Активну композиційну функцію має в загадках діалог, який посилює динаміку розвитку головного виду, надає певної напруженості закладеному в ньому розповідному началу.

У тісному зв'язку з композиційними прийомами, застосованими в тій чи іншій загадці, знаходиться й нрав відображуваної в ній картини, яка відзначається або ж Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа цілковитою статичністю малюнка, або набуває динамічних рис, відтворюючи чи предмет у його розвитку, у широкому процесі взаємозв'язків із оточуючим середовищем, надаючи відображуваній картині вигляду розповіді-мініатюри. При цьому свої особливості має і вживання самих слів на означення дії.

İз точки зору синтаксичних особливостей у загадці помітно Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа виражена тенденція до уникання сполучників. Характерною рисою художньої форми загадки є також прагнення до ритмічної організації мовного матеріалу, до симетричності в побудові фрази, що нерідко надає цим творам вигляду маленьких віршиків.

Обширно застосовується в загадках рима, переважно парна, та прийом звукопису словом.

Тематичне коло загадок надзвичайно широке; це насамперед природа, рослинний Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа і тваринний світ, людина, її побут, світ мистецтва й науки, знаряддя праці - від первісних до новітніх, технічно досконалих. Загадки, як особливий вид народної творчості, відбивають історію матеріальної культури народу, матеріальні умови, - природне й соціальне людське оточення, а також розвиток людських знань та духовних інтересів.

Оточуюча людину Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа природа, національний психічний склад, національні родинно-побутові умови життя народу формують своєрідність народного мистецтва, у тому числі, загадок.

Розділ III

Англійські та українські загадки як парадокс всесвітнього спадку: досвід порівняльного лінгвістичного аналізу

«Фольклор» у перекладі з англійської мови означає «народна мудрість», «народне знання». Цей термін розуміють по-різному: іноді під фольклором Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа мають на увазі будь-яке народне мистецтво - танці, музику, різьблення по дереву і навіть вірування. Українські вчені традиційно називають фольклором тільки словесну творчість. Дореволюційні дослідження гласили ще: «жива старина», «народна словесність», «народна поезія» [10,с.54].

Фольклор будь-якого народу є частиною світової спадщини. Загадки ж відносяться до малих (афористичних Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа) жанрів фольклору, і тим самим також входять до світової спадщини. У их багато спільного з прислів'ями та приказками в змісті і в художній формі. Проте вони мають і специфічні риси, що являють собою самостійний жанр фольклору. Загадки відносяться до найдавнішого жанру усної народної поетичної творчості, міцно пов'язані Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа з трудовою діяльністю людини і не одне століття привертають увагу людей праці багатством, демократичною суттю закладених у их ідей, несподіванкою ситуацій.

Під загадкою звичайно розуміють побудований у вигляді іншомовлення, невеликий фольклорний твір, що містить складне питання, на яке необхідно дати вичерпну відповідь [3].

Українському слову загадка відповідає англійське riddle, що означає Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа «задається кому-небудь питання, складне для розуміння, що має несподівану відповідь (riddle - aquestionthatisdifficulttounderstand, andthathasasurprisinganswer, thatyouasksomebodyasagame).

В англійській мові існують слова enigma, mystery і puzzle, також перекладаються українською мову як загадка. Enigma означає людину, річ або ситуацію містичного нраву і важке для розуміння (Enigma - aperson, thingorsituationthatismysteriousanddifficulttounderstand). Mystery and puzzle Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа - щосьважкедлярозуміннятапояснення (Mystery, puzzle - something that is difficult to understand or to explain).

Англійська загадка, також як і українська, допомагає розвивати образно-асоціативне мислення, кмітливість і логіку. Англійські загадки мають певне літературне походження, хоча цей факт може бути поставлено під сумнів через сучасного вигляду загадок, званих riddles. Англійська загадка звичайно з'являлася Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа у віршованій формі в давньоанглійській поезії або в давньоанглійській літературі. Рукопис на давньоанглійській мовою (The Exeter Book) зберегла близько 60 віршованих загадок, що відносяться до давньоанглійської літератури. Наприклад:

Mo ðð e word fr æ t . Me þæ t þ uhte

wr æ tlicu wyrd , þ a ic þæ t wundor gefr æ gn ,

þæt se wyrm forswealg wera gied Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа sumes,

þeof in þystro, þrymfæstne cwide

ond þæs strangan staþol. Stælgiest ne wæs

wihte þy gleawra, þe he þam wordum swealg.

A moth ate words.

I thought that was quite curious, that a mere worm,

a thief in the dark, ate what a Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа man wrote,

his brilliant language and its strong foundation.

The thief got no wiser for all that he fattened himself on words.

М і ль з'їла слова. Я подумав, дуже цікаво,

що просто черв'як, злодій в темряві,

з'їв те, що написала людина,

його чудовий мова і матеріальну Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа базу.

Злодій не став мудрішим від того, що погладшав від слів.

Відповідь: bookworm (книжковий черв'як)

У давньоанглійської літературі у загадок було дві мети. По-перше, зацікавити й заінтригувати аудиторію поета. По-друге, надати інформацію, яка в подальшому була б корисна для успішного використання чи розуміння поетичної Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа мови.

Поетична форма англійської загадки набула найбільшої популярності в Вікторіанські часи. Загадка зазвичай складалася з кількох римованих рядків. У кожному рядку одне зі слів містило буковку, яка заходила в назву відповіді. А останній рядок найбільше підказувала слухачам, про що або про кого йдеться, наприклад:

My first is in t ea but not Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа in leaf

My second is in te apot and also in teeth

My third is in ca ddy but not in cosy

My fourth is in c up but not in rosy

My fifth is in h erbal and also in health

My sixth is in peppe rmint and Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа always in we alth

My last is in dr ink, so what can I be?

I’m there in a classroom, do you listen to me?

Відповідь: Teacher

Говорячи більш узагальнено, англійська загадка можезбивати з пантелику запитання. На сьогоднішній денек вона, швидше за все, є смішною, гумористичної грою для дітей Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, ніж літературним твором, як це було в давньоанглійській мові [5].

Українська ж загадка і до цього денька залишається самостійним жанром фольклору. Український термін «загадка» – древнього походження, втім, як і англійський термін «riddle». У давньоруській мові слово гадати означало «думати», «міркувати». Звідси й пішло слово загадка. Як в українській, так Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа і в англійській загадці дається опис якого-небудь явища або предмета, для впізнавання якого потрібно неабиякий роздум. У загадках усіх людів найбільш древньою і найпоширенішою формою «словесного вкривання» загальновідомих осознать про предмети є метафора, заснована на перенесенні похожих ознак з 1-го предмета на інший. Ця особливість в будові загадки була Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа помічена ще давньогрецьким філософом IV ст. до н.е. Аристотелем, який назвав загадку добре складеною метафорою.

Більшість загадок теж будується на метафоричному описі предметів або явищ: «Скатертина біла увесь світ одягла» (сніг), «Між двох світил я в середині один» (ніс); «Чорна скотина все поле переполола» (соха Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа) і т.п . Однак є багато загадок, в яких метафора відсутня, наприклад: «Тече, тече – не витече, біжить, біжить – не вибіжить» (ріка), «Хто народився з вусами?» (Кошеня), «Йшли межою чоловік із жінкою, брат з сестрою, шурин із зятем. Чи багато усіх?»(Троє) [2, с.14].

Англійські загадки, також як і українські, бувають метафоричні Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа і неметафоричної. Загадки, що не містять метафор, сприймаються не як власне загадки, а як жарти в формі загадки. Щоб розгадати їх, потрібно не менше кмітливості і кмітливості, ніж при відгадуванні метафоричних загадок. Зазвичай відповіді на такі загадки лежать на поверхні або криються в самому тексті загадок. Наприклад,«What Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа do people in Europe call little gray cats?» (little kittens); «What makes a Dalmatian dog spotted?» (his spots); «What has a head like a cat, feet like a cat, a tail like a cat, but isn’t a cat?» (a kitten); «Which one of our President had the largest shoes?» (the Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа president with the largest feet); «If you see a bird sitting on a twig, how could you get the twig without disturbing the bird?» (wait until the bird flies away); «Some months have thirty days and some months have thirty-one days. How many months have twenty-eight Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа days?» (All twelve months have twenty-eight days. Some have more as well) [23].

Вищезазначена загадка про книжкового черв'яка (abookworm) також відноситься до неметафоричної, оскільки в останній сходинці сказано, що істота, яказ'їлакнигу, не сталамудрішою. Якщо б було сказано, що істота сталамудрішою, тоді б відповіддю на дану загадку була б людина Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа (тому що, прочитавши книжку, людина 100є мудрішою), і тоді цю загадку можна було б вважати метафоричної.

Загадки-метафори представляють своєрідність цього жанру. Адже загадка - це не просто задане метафоричне питання, а дуже хитро складене питання. Загадка - це не просто метафора, це незвичайна, чудна метафора. Як вже було сказано вище Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, англійські загадки, як і українські, бувають метафоричні. Наприклад, «What is it that we often return but never borrow?» (Thanks). Читаючи цю загадку в перший раз, можна подумати, що мова йде про який-небудь предмет. Але насправді відповіддю буде не предмет, а слово спасибі, яке, якщо добре Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа подумати (і це виявиться очевидним), ми ніесли не запозичаємо (... never borrow), але завжди говоримо кому-небудь на символ подяки (that we often return ). Сам текст загадки не містить метафору. Однак якщо ми знаємо відповідь, то й сама загадка і відповідь набувають метафоричного значення. «To return thanks» означає, що «Спасибі!» Ми говоримо Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа в тому випадку, если будь-хто допоміг нам в чому-небудь, або в подяку чого-небудь, іншими словами, ми висловлюємо ( «return») подяку кому-небудь .

Наведемо інші приклади англійських метафоричних загадок: «Whatisalwayscomingbutneverarrives?» (Tomorrow), «What is broken when you name it?» (Silence), «What lives on its own substance and Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа dies when it devours itself?» (a candle), «What is it that you must keep after giving it to someone else?» (a word), «What increases the more you share it with others?» (joy) [23].

Можна зробити висновок, що англійські загадки нередко є метафоричними. Як правило, відгадати загадку, незалежно від того, англійська вона Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа чи українська, буває досить важко. По-перше, для цього потрібно мати досить розвиненим образно асоціативним мисленням і, по-друге, бути дуже кмітливим, здатним подолати чималі, навмисне створювані загадкою труднощі логічного порядку. Арістотель відзначав, що загадки, «кажучи про дійсно існуюче, з'єднують разом з тим полностью неможливе». Буквальне розуміння загадок Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа не тільки незвичне і дивне, але нередко просто безглузде, алогічне, абсурдне.

Загадки нередко вимагають від відгадки нестандартного мислення. Наприклад, загадки-питання: «Без чого людині жити не можна?». Відповідь: «без імені». Тобто з величезної кількості можливих відповідей необхідно дати один, але такий, з яким погодилися б усі. Чимало, наприклад, без чого Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа не може жити людина: і без води, і без повітря, і без їжі. Але все-же несподівана відгадка – «без імені» – задовольнить, мабуть, усіх. Дійсно, без води, повітря, їжі не може жити не тільки людина ... Але тільки люди (все!) Отримують імена[14,с.17].

Цей приклад загадки-питання свідчить про Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа таку особливість загадок, як наявність оригінального, несподіваного, нерідко викликає посмішку відгадки. Є багато загадок, які мають жартівливі відгадки. Наприклад, «Який місяць коротше всіх?» Проста відповідь: «Лютий». Але правильна - «Травень» (всього три букви!). «Яких каменів у морі немає?» - «Сухих».
В англійській мові також є такі загадки-питання з жартівливими відгадки. Наприклад, «Some months Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа have thirty days and some months have thirty-one days. How many months have twenty-eight days? »Натякробитьсяналютий, томущовцьомумісяцідійснотільки 28 днів (ілишеразна 4 роки - 29). Алевідповідь: «All twelve months have 28 days. Some have more as well ». «When is a yellow dog most likely to enter a house?». Виникаєпитання, щотаке «жовтасобака Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа» («a yellow dog»), авідповідьнасправдінавітьнепов'язаназсобакою. Відповідь: «Whenthedoorisopened».

Насправді в англійській мові набагато більше загадок-запитань, ніж загадок-іносказань, які складають базу цього жанру в українській мові. В українській мові також багато загадок-описів. Приміром, у загадці про річку «Тече, тече - не витече, біжить, біжить - не вибіжить» немає іносказання Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, в ній є опис річки, але відсутній зображення предмета, який інакомовно нагадував би про річку. Середанглійськихзагадоктакожєзагадки-описи: «What has a head like a cat, feet like a cat, a tail lake a cat, but isn'ta cat?» (A kitten)[23].

Наступний тип загадок - загадки-задачі. Вони дуже идентичені на загадки зі шкільних підручників Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, якби не одна обставина. Ось, наприклад, одна з таких загадок: «Летіла зграя гусей, на зустріч їм один гусак. «Добрий денек, - каже, - 100 гусей!» - «Ні, нас не 100 гусей. Як би ще стільки, та остільки, та чверть стільки, та ти, гусак, так би нас було 100 гусей». Скільки гусей летіло?»Відповідь Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа:«36 гусей». Завдання чисто арифметичне, вимагає від відгадки вміння рахувати. Але є й інші завдання. Наприклад, «Ішов мисливець. Побачив на дереві трьох ворон і вистрілив. Одну вбив. Скільки залишилося на дереві?». Зрозуміло, відповідь - чисто арифметична: залишилось на дереві дві ворони. Але це невірна відповідь. Одну він убив, а інші полетіли ... А ось Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа інший приклад - «Летіла зграя гусей, 1-го мисливці вбили. Скільки залишилося?»Звичайно ж, один – убитий[23].

В англійській мові існує дуже багато загадок такового типу, вони представлені групами загадок, які називаються «числовими загадками» (NumberRiddles) і «загадки з використанням літер» (LetterRiddles). Наведемоспочаткуприклади «числовихзагадок» (Number Riddles):

«When do 2 and 2 make more than 4?» (When Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа they make 22);

«Why is 2 times 10 the same as 2 times 11?» (Because 2 times 10 is twenty and 2 times 11 is twenty-two (twenty, too));

«Make five less by adding to it?» (add the Roman numeral I (one) to V (five) and you get IV (four));

«Behead forty and leave fifty» (Roman numeral again Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа! Take X (10) from XL (40) and you get L (50));

«Why is the number 9 like a peacock?» (because it is nothing without its tail ) [23].

А тепер розглянемо англійські загадки з використанням літер (LetterRiddles):

« What 3 letters make a man of a boy ?» (A, g, e: age);

«Why is the letter A Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа like noon?» (Because it is in the middle of DAY);

«Why is the letter E like London?» (because it is the capital of England),

«What ends with E and begins with P and has a thousand letters?» (post office);

«How do we know that S is a Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа scary letter?» (because it makes CREAM SCREAM),

«What starts with T, ends with T, and full of T?» (teapot),

«From a word of 5 letters, take 2 letters and have 1» (ALONE - take the A and the L and you are left with ONE);

«Why should MEN avoid the letter A? »(because it Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа can make MEN MEAN) [4].

Цей перечень можна продовжувати до нескінченності. Англійська мова багата на загадки такового типу. Хоча і в українській мові подібних загадок чимало.

З вищесказаного можна зробити висновок, що серед англійських загадок існує група логіко-семантичних загадок, до якої входять «числові загадки» (NumberRiddles) і «загадки з використанням літер Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа» (LetterRiddles). Цей тип загадок особливо розвиває логіку, сприяє формуванню особливого типу мислення.

Ми бачимо, що загадки-задачі, як і загадки-питання, про які згадувалося вище, неординарні, це дійсно тести на кмітливість, що розвивають, що активізують нашу уявну діяльність. І це об'єднує між собою загадки-питання з загадками Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа-завданнями; вони, безперечно, в цьому мають идентиченість і з загадками-алегорій, загадками-описами. Адже пропоновані в загадках-алегорій і загадки-описах завдання вимагають саме кмітливості, необычного мислення: побачити в звичайному незвичайне, а у звичайному - незвичайне.

Таким чином, загадки, незалежно від типу і від того, англійські вони чи українські, єдині Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа за своїм життєвим призначенням: носять навчальний нрав, сприяють розвитку розумової діяльності людини. Саме тому загадки вивчають у школі.

Однак не тільки життєве призначення об'єднує ці типи загадок. Не можна не помітити, що всі вони побудовані на феномені. У перекладі з грецької «парадокс» означає несподіване явище, різко суперечить здоровому глузду, розходиться Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа з загальноприйнятою думкою. Серед англійських загадок традиційно виділяється навіть група, яка так і називається - «парадоксальні загадки» (Paradox Riddles). Наприклад: «What is it that everyone always overlooks?» (One's nose), «What is always before you, yet you can never see it?» (Your future), «What is broken when you name Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа it?» (Silence) ; «What time is it when the clock strikes thirteen?» (Time to get a new clock) [23].

Отже, ми побачили, що загадки будуються на незвичайних порівняннях, очікувані в руслі здорового глузду, загальноприйнятої думки відгадки виявляються помилковими, а правильними є якраз найнесподіваніші, але єдино вірні.

Розглянувши у даному параграфі приклади англійських Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа загадок, слід виділити їх особливість, яка властива більшості англійських загадок. А саме: багато англійських загадок мають чисто запитальну форму («Що таке ...?» Або «Чому ...?») І відповідь, що починається зі слів «тому що ...». Наприклад, «What dose everyone have that he can always count on?» (His fingers), «Why was Washington Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа buried at Mt. Vernon?»(Because he was dead).

На відміну від англійських, українські загадки представлені в основному у вигляді непрямого питання. Хоча українськізагадки також можуть прямо формулюватися як питання. Однак найчастіше в українських загадках питання зовні не виражене, і вони мають метафорично-описовий нрав.

Незалежно від того, загадки якого народу Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа ми розглядаємо, можна з упевненістю сказати, що цей жанр фольклору, поза сумнівом, є частиною світової спадщини. Поетична природа загадки відображає реальний предметний світ не заради його самого, а заради естетичних цілей. На відміну від прислів'їв, приказок та інших малих жанрів фольклору загадка відкриває повний перегляд для Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа творчої фантазії народу.

Висновки

Тема англійських народних загадок охоплює явища природи, рослинний і тваринний світ, що постійно оточує людину (Її духовне життя, трудову діяльність, предмети побуту, знаряддя праці тощо).

Поетика жанру англійських народних загадок в основному характеризується загально-фольклорними рисами. Найчастіше вони побудовані на основі метафори, метонімії та розгорнутого паралелізму. У мові Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа загадок вживаються епітети, порівняння, гіперболи та тавтологічні вислови. Ритміка загадок нерідко підкреслюється алітерацією та асонансом.

Загадки побутують, розвиваються і користуються популярністю, здавна захоплюють багатьох письменників, які вводять їх у свої твори, вчаться на их мислити стисло, образно.

Виразно проявляється активна соціальна функція загадки в жанрі казки. У багатьох Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа казках змальовується картина відгадування загадок як своєрідний поєдинок у кмітливості, розумовому розвитку між простою людиною з народу і паном. Важливо відзначити, що в цьому поєдинку завжди перемагає простий трудівник, стверджуючи тим самим свою вищість в духовному розвитку по відношенню до панівної верхівки експлуататорського суспільства.

Вивчення народних загадок готує учнів Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа до освоєння системи літературних знань, розвиває образне бачення. Будучи універсальною системою, загадки в той же час несуть у собі величавый національний заряд, без осмислення якого неможливе сприйняття здобутків інших культур.

Багата, різноманітна поетика англійських народних загадок вивчена ще дуже недостатньо. Тим часом, уважне, цілеспрямоване і всебічне дослідження образотворчих засобів та Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа художньої специфіки загадок може дати чимало цікавих даних для виявлення закономірностей розвитку поетичного мислення людини, для з'ясування багатьох істотно важливих питань, пов’язаних із вивченням теорії та історії англійської народної поезії в цілому.

Англійська народна загадка обширно використовується як хрестоматійний матеріал, та є предметом теоретичних досліджень Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа. В наш час розгортається систематична бота по вивченню народнопоетичних скарбів, посилюєтьсяінтерес до народних загадок.

На сьогодні загадки майже повністю перейшли в дитячий фольклор. Містячи в собі елемент гри, що збуджує уяву того, хто має відгадати, загадки захоплюють дітей і виконують пізнавальну та розвиваючу функції. У багатьох людів цей жанр був Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа і залишається засобом формування і розвитку розумових здібностей молодих людей, вироблення здатності до аналізу, зіставлення явищ. Це обширно використовується в народній преподавательіці.

Перечень використаної літератури

1. 300 загадок на британском языке для школьников / Сост. Т.А.Соловьёва. - М, 1963.

2. Аникин В. П. Российские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. – М Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа., 1957.

3. Британская филология: Науч. труды/ Ред. Шулепова М.Е. – Краснодар: КГУ, 1976. – 234 с.

4. Апалина Н. Три малеханьких потаенны.//Уроки литературы. Приложение к журнальчику Литература в школе. – М., 2007. - №2. – С. 8 – 11

5. Барабанова Н.В. О логической структуре неких российских загадок. К вопросу об основной функции народных загадок и их научной систематизации // Паремиологические исследования: Сборник статей. — М.,1984.

6. Березовський Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа І.П. Загадаю — відгадай!.. // Загадки. — К.: Дніпро, 1987.— С.16

7. Быцько О.К. Без лица в личине. Загадки народов мира в школьном исследовании// Российская словесность в школах Украины. – К., 2007. – №4. – с. 36 – 40.

8. Вікіпедія: uk.wikipedia.org/wikijustriddlesandmore.com

9. Воробйова Л. У пошуках жар-птиці. Загадки, прислів’я, приказки людів світу.//Зарубіжна література, 2007. - №32. – С. 3 – 5

10.Грицай Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., Вища школа, 1983. – 359 с.

11.Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією – К.: Наукова думка, 1981. – 271 с.

12. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов: Посібник для студентів та викладачів университетів. – Вінниця: Нова книжка Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа, 2005. – 224 с.

13.Ивашкин М.П. Синхронно-диахронический анализ переходных процессов в британском языке. – М.: Прометей, 1988. – 171 с.

14.Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 591 с.

15.Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. Ярцева В.Н., - М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

16.Мойсієнко А. Без вікон, без дверей… (про Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа національно-образний світ української загадки)// Урок української. – К., 2004. - №8 – 9, с. 28 – 30.

17.Мудрість народна – мудрість міжнародна: Прислів’я, приказки, крилаті вислови та мовні звороти 9-а мовами: Українська, латинська, англійська, іспанська, німецька, польська, російська, румунська, французька/ Жовківський А.М., Жовківська Г.А., Івасютин Т.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 256 с.

18.Оглоблин А.К. Типы Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа яванских загадок (к вопросу о соотношении формы и значения)// Парамиологические исследования: Сборник статей/ Сост. и ред. Г.Л. Пермякова. – М., 1984.

19.Пасічник Є.А. Особливості вивчення фольклорних творів: Загадки// Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 2000.

20.Панасенко Т. Кроскультурні зв’язки загадок різних Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа людів// Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Серія Філологічні науки (Мовознавство) КДПУ, 2009. – Випуск 81 (3). – С. 381 – 385

21. Приходько А., Мамедова А. Система концептів у когнітивно-семантичному просторі німецької народної загадки// Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Серія Філологічні науки (Мовознавство) КДПУ, 2009. – Випуск 81 (3). – С. 17 – 22

22. Український фольклор. Критичні матеріали. – К.: Вища Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа школа, 1978. – 287 с.

23.JustRiddlesandMore...! [Electronicresource]. – Electronic data. - A free, fun collection of riddles, puzzles, games, illusions, quizzes, downloads and other activities to stimulate your brain! – USA, 1999-2008. – Mode of access: http://www.justriddlesandmore.com.

24.Wikipedia: the free encyclopedia that anyone can edit [Electronic resource]. – Electronic data. – USA, 2001. - Mode of Семантичні особливості англійської народної загадки - курсовая работа access: http://en.wikipedia.org.


semejstvo-osokovie.html
semejstvo-protokolov-tcpip-sootvetstvie-modeli-isoosi.html
semejstvo-sparzhevie.html